elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
A+
A-
Sobota 04.04.2020
Jesteś tutaj:

Harmonogram spotkań

 

DYREKTOR SZKOŁY PRZYJMUJE INTERESANTÓW WE WTORKI W GODZINACH 8.00 -11.00

 

 

DYŻURY  NAUCZYCIELSKIE  W SP3 W GOLENIOWIE ROK SZKOLNY 2019/2020

 

W poniższe  wtorki ,  w godzinach  16. 00 - 18.00

22 pażdziernika

19 listopada

17 grudnia

21 stycznia

17 marca

21 kwietnia

19 maja

 

HARMONOGRAM I TEMATYKA SPOTKAŃ Z RODZICAMI ( WYWIADÓWKI )


1.                   3 – 6. IX. 2019


Zapoznanie rodziców z wewnątrzszkolną dokumentacją (statut, regulaminy, procedury), z zasadami BHP obowiązującymi w placówce, zasadami i warunkami ubezpieczenia uczniów, kalendarium szkoły na nadchodzący rok szkolny z informacją, iż wszystkie informacje są na stronie internetowej szkoły, deklaracje rodziców związane ze spożywaniem mleka i owoców w szkole oraz związanych z udziałem uczniów w lekcji religii i wychowania do życia w rodzinie. Zapisy do świetlicy. Poinformowanie rodziców o obowiązującej w szkole procedurze uzyskiwania zwolnień z wychowania fizycznego i basenu, kryterium oceniania zachowania i możliwościach uzyskania oceny z zachowania wyższej od przewidywanej, warunkach i trybie uzyskania oceny wyższej od przewidywanej z zajęć edukacyjnych, informacja o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i końcowo rocznych ocen klasyfikacyjnych, sposobie sprawdzanie osiągnięć uczniów. Poinformowanie o możliwości kontaktu z pedagogiem szkolnym. Wybór trójek klasowych. Ustalenie klasowych imprez
i wycieczek. Przygotowanie wspólnej imprezy integracyjnej uczniów
z rodzicami. Sprawy różne.

 
2.                   22.X.2019r.
                      klasy 0-IV     godz.16.00

                      klasy V-VIII   godz.17.00 


Omówienie sukcesów i  bieżących problemów dydaktycznych
i wychowawczych w klasie. Informacja  o ocenach cząstkowych.. Analiza udziału uczniów w zajęciach dodatkowych.

 
3.                   10.XII.2019 r. 
                      0-VIIIgodz. 16.30


Zapoznanie rodziców uczniów z ocenami cząstkowymi oraz przekazanie informacji o przewidywanych ocenach niedostatecznych z zajęć edukacyjnych, i nagannych ocenach  z zachowania (informacja pisemna). Udzielanie informacji o możliwych działaniach pomocniczych w czasie występowania trudności wychowawczych i trudności w nauce. Przypomnienie zasad oceniania zachowania uczniów. Sprawy różne.

 

4.                   21.I.2020 r. 
                      klasy 0-IV godz.16.00

                      klasy V - VIII godz.17.00.


Poinformowanie rodziców o  wynikach osiągniętych przez uczniów
w nauce i zachowaniu w I półroczu roku szkolnego 208/2019
oraz sukcesach uczniów w konkursach, zawodach sportowych itp.
Analiza frekwencji, mocnych i słabych stron zespołu klasowego (bieżące problemy zespołu, indywidualne rozmowy z rodzicami).Badania ewaluacyjne.Sprawy różne.

 

5.                    17.III.2020 r.
                       klasy 0- IV godz.16.00

                       klasy V-VIII godz.17.30


Informacja o ocenach cząstkowych i zachowaniu uczniów. Analiza frekwencji uczniów. Analiza udziału uczniów w zajęciach dodatkowych.

 

6.                    19.V.2020 r.
                       klasy 0 –IV godz.16.00

                       klasy V -VIII godz. 17.00


Podsumowanie pracy rocznej – informacja o osiągnięciach uczniów, udziale w konkursach, wyróżnienie najlepszych. Analiza sukcesów
i problemów w uczeniu się z poszczególnych przedmiotów. Porównanie do poprzedniego roku do poprzedniego semestru. Omówienie efektów pracy wychowawczej.Przekazanie informacji
o przewidywanych końcowo rocznych ocenach niedostatecznych z zajęć edukacyjnych i nagannych ocenach   z zachowania (informacja pisemna). Przypomnienie szkolnych zasad oceniania, także zachowania. Ocena współpracy z rodzicami.

Sprawy różne.

Podczas spotkań z rodzicami wychowawcy klas będą, zgodnie z własnym wyborem, realizować edukację pedagogiczną dla rodziców, omawiając ważne, z punktu rozwoju dziecka, zagadnienia z zakresu pedagogiki, psychologii. Propozycje tematów mogą zgłaszać rodzice uczniów danej klasy.

 

Planowane terminy spotkań z rodzicami uczniów, w uzasadnionych przypadkach, mogą ulec zmianie. O nowym terminie spotkania ustalonym z dyrektorem szkoły, wychowawca klasy zobowiązany jest powiadomić rodziców na tydzień przed planowanym spotkaniem.Informacje o artykule

Data utworzenia: 13.09.2018
Lista załączników: Brak załączników
Liczba wyświetleń: 353
Dodał: sc0170
Edytował: sc0170
Rejestr zmian: Otwórz

Rejestr zmian

Data
Godzina
Rodzaj
Autor
Nazwa
16.09.2019
18:02:04
edycja
sc0170
Harmonogram spotkań
16.09.2019
17:59:46
edycja
sc0170
Harmonogram spotkań
16.09.2019
17:58:03
edycja
sc0170
Harmonogram spotkań
05.09.2019
14:14:52
edycja
sc0170
Harmonogram spotkań
03.09.2019
19:27:29
edycja
sc0170
Harmonogram spotkań
21.05.2019
21:50:14
edycja
sc0170
Harmonogram spotkań
02.10.2018
19:03:46
edycja
sc0170
Harmonogram spotkań
13.09.2018
17:48:52
edycja
sc0170
Harmonogram spotkań
13.09.2018
17:48:08
edycja
sc0170
Harmonogram spotkań
13.09.2018
17:47:18
edycja
sc0170
Harmonogram spotkań
13.09.2018
17:39:30
dodanie
sc0170
Harmonogram spotkań