elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
A+
A-
Sobota 24.08.2019
Jesteś tutaj:

Harmonogram spotkań

DYŻURY  NAUCZYCIELSKIE  W SP3 W GOLENIOWIE ROK SZKOLNY 2018/19

 

16 października 2018 r.

20 listopada 2018 r.

15 stycznia 2019 r.

26 lutego 2019 r.

26 marca 2019 r.

21 maja 2019 r.

 

 

Podczas trwania dyżurów można indywidualnie porozmawiać z nauczycielami, którzy są obecni wszyscy .

 


1 Pierwszy tydzień IX  2018


Zapoznanie z organizacją roku szkolnego 2018/2019

Zapoznanie z programami nauczania, wymaganiami na poszczególne oceny, Statutem Szkoły, WSO, wymaganiami edukacyjnymi,  projektami planu wychowawcy klasy.
Poinformowanie rodziców) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

Upowszechnienie wiedzy o prawach i obowiązkach uczniów.

Zapoznanie rodziców klas V- VIII z programem nauczania „Wychowanie do życia w rodzinie”.

Wyłonienie Trójki klasowej i  przedstawiciela Rodziców  do Rady Rodziców.

Zapoznanie z kalendarzem imprez szkolnych i klasowych.

Sprawy różne: informacja o programach realizowanych w szkole, zajęciach rozwijających zainteresowania, opłatach za obiady, zapisach na świetlicę, zasadach zwalniania z zajęć w szkole oraz z zajęć w świetlicy, procedurze uzyskiwania zwolnień z wychowania fizycznego i basenu,  zasadach  zachowania ucznia w czasie zajęć lekcyjnych oraz pobytu na świetlicy , ubezpieczeniu, zaplanowanie wycieczek klasowych,   itp.


2.     9 X  2018 wtorek


Omówienie sukcesów i  bieżących problemów dydaktycznych i wychowawczych w klasie. Informacja  o ocenach cząstkowych.

Zapoznanie rodziców z działaniami podejmowanymi w ramach obchodu 100-lecia odzyskania przez Polskę  Niepodległości.

Sprawy różne.

 

3.     11 XII 2018  wtorek


Zapoznanie rodziców uczniów z ocenami cząstkowymi oraz przekazanie informacji o przewidywanych ocenach niedostatecznych z zajęć edukacyjnych, i nagannych ocenach  z zachowania (informacja pisemna).
Udzielanie informacji o możliwych działaniach pomocniczych w czasie występowania trudności wychowawczych i trudności w nauce. Przypomnienie zasad oceniania zachowania uczniów.

Sprawy różne.


4.        19 II 2019 wtorek


Poinformowanie rodziców o  wynikach osiągniętych przez uczniów w nauce
i zachowaniu w I półroczu roku szkolnego 208/2019 oraz sukcesach uczniów
w konkursach, zawodach sportowych itp. .
Analiza frekwencji, mocnych i słabych stron zespołu klasowego (bieżące problemy zespołu, indywidualne rozmowy z rodzicami).

Badania ewaluacyjne.

Sprawy różne.

5.      9 IV 2019 wtorek


Omówienie sukcesów i  bieżących problemów dydaktycznych i wychowawczych w klasie. Informacja  o ocenach cząstkowych.

Organizacja pracy szkoły w dniach wolnych od zajęć. Bezpieczny wypoczynek w czasie wolnym.


6.     14 V 2019 wtorek


Podsumowanie  efektów pracy  uczniów w roku szkolnym 2018/2019 oraz ich sukcesów w konkursach i zawodach sportowych.
Informacja  o ocenach cząstkowych. Analiza frekwencji.

Przekazanie informacji o przewidywanych końcowo rocznych ocenach niedostatecznych z zajęć edukacyjnych i  nagannych ocenach  z zachowania (informacja pisemna). Przypomnienie szkolnych zasad oceniania, także zachowania.

Ocena współpracy z rodzicami.

Sprawy różne.

 


Podczas spotkań z rodzicami wychowawcy klas będą, zgodnie z własnym wyborem, realizować edukację pedagogiczną dla rodziców, omawiając ważne, z punktu rozwoju dziecka, zagadnienia
z zakresu pedagogiki, psychologii. Propozycje tematów mogą zgłaszać rodzice uczniów danej klasy.

Informacje o artykule

Data utworzenia: 13.09.2018
Lista załączników: Brak załączników
Liczba wyświetleń: 201
Dodał: sc0170
Edytował: sc0170
Rejestr zmian: Otwórz

Rejestr zmian

Data
Godzina
Rodzaj
Autor
Nazwa
21.05.2019
21:50:14
edycja
sc0170
Harmonogram spotkań
02.10.2018
19:03:46
edycja
sc0170
Harmonogram spotkań
13.09.2018
17:48:52
edycja
sc0170
Harmonogram spotkań
13.09.2018
17:48:08
edycja
sc0170
Harmonogram spotkań
13.09.2018
17:47:18
edycja
sc0170
Harmonogram spotkań
13.09.2018
17:39:30
dodanie
sc0170
Harmonogram spotkań